tải baccarat

HR Psychotest Services : บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหารคัดเลือกพนักงานที่ใช่ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา แปลผลโดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลการใช้บริการตลอดการใช้งาน
การสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมกับงาน และเป็นคนที่ ‘ใช่’ สำหรับองค์กร เรียกว่าเป็นงานที่ยากและท้าทาย Manarom Center ได้ค้นคว้าและวิจัยถึงวิธีสรรหาคนที่ ‘ใช่’ และพบว่าการนำแบบทดสอบด้านจิตวิทยามาใช้ประกอบการคัดเลือกพนักงานเป็นแนวทางที่เชื่อถือได้ เที่ยงตรง แม่นยำ สามารถคาดการณ์ถึงศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครได้ เพราะแบบทดสอบสามารถให้ข้อมูลสำคัญที่มีผลกับการทำงาน แต่ไม่ได้ระบุไว้ในประวัติการทำงาน อย่างเช่น ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติและบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเลือกสรรผู้สมัครที่ "ใช่" ให้แก่องค์กร
88% ขององค์กรในสหรัฐอเมริกาที่มีพนักงานเกิน 100 คน ใช้แบบทดสอบเข้ามาช่วยคัดเลือกพนักงาน


 ช่วยองค์กรของท่านอย่างไร :?


  • ช่วยให้คุณได้บุคคลากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงาน
  • ช่วยลดอคติจากผู้สัมภาษณ์ และสร้างมาตรฐานการคัดเลือกพนักงานให้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
  • ปัญหาเรื่องการลาออกของพนักงาน ทำให้องค์กรต้องสูญเสียเวลาและเงินไปเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวพบว่า เมื่อมีการลาออกของพนักงานที่ดีหนึ่งคน องค์กรจะได้รับความเสียหายถึง 1.5 เท่า ของรายได้ของพนักงานผู้นั้นทั้งปี
  • องค์กรจำนวนมากต้องสูญเสียพนักงานที่ดีไปเพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถและผลงาน การทดสอบทางจิตวิทยาของศูนย์มนารมย์สามารถช่วยแก้ปัญหานี้โดยช่วยให้องค์กรเข้าถึงความสามารถเฉพาะตัวของบุคลากรที่มีอยู่แล้วและพัฒนาความสามารถของพนักงานได้อย่างตรงจุด
  • องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ พนักงานเกิดความผูกพัน และพร้อมที่จะทำงานกับองค์กรนานขึ้น โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ด้วยการส่งเสริมสวัสดิการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่กันไป

 การบริการแบบทดสอบจิตวิทยาของเรามีอะไรบ้าง 
BCA (Basic Competency Assessment) แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

การทดสอบนี้ใช้ในการคัดกรอง (Screening) ผู้สมัครได้ทันทีที่เข้ามาสมัครงาน ซึ่งแนะนำให้ทุกองค์กรใช้กับผู้สมัครงานทุกคน ทุกระดับอายุ และการศึกษา ตั้งแต่ระดับที่ไม่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ เช่น แม่บ้าน พนักงานโรงงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับหัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ เพื่อประเมินว่า ผู้สมัครมีความสามารถในการเรียนรู้การปฏิบัติงาน และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาศักยภาพไปได้อีกหรือไม่ ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องฝึกอบรมพนักงานที่ไม่เหมาะสมกับงาน


MCA (Manarom Cognitive Ability Assessment+ Factor Analysis) แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

แบบทดสอบ MCA เป็นแบบทดสอบที่มีความสัมพันธ์สูดสุดกับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานทุกระดับ สามารถวัดระดับสติปัญญา และความถนัดทางเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านของผู้สมัคร เป็นเครื่องมือวัดประเมินผลที่เที่ยงตรง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ไม่ถูกจำกัดด้วยระดับการศึกษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม และมีประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบผู้สมัครที่เพิ่งจบใหม่ หรือผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานใกล้เคียงกัน หรือมีประสบการณ์แตกต่างกันมากๆ


MPI (Manarom Personality Inventory แบบทดสอบบุคลิกภาพ

แบบทดสอบบุคลิกภาพจะช่วยให้เห็นบุคลิกภาพของผู้สมัครงานนอกเหนือจากที่สัมภาษณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีลักษณะที่องค์กรต้องการหรือไม่ โดยที่มีงานวิจัยระบุว่าบุคลิกภาพเป็นตัวทำนายความสำเร็จในการปฏิบัติงานได้ดีกว่าประสบการณ์หรือวุฒิการศึกษาของพนักงาน ซึ่งแบบทดสอบ MPI ของศูนย์มนารมย์ สามารถประเมินบุคลิกภาพในการทำงาน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และที่สำคัญที่สุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงคือความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่  นอกจากนี้ยังสามารถประเมินสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหา องค์กรสามารถใช้ MPI ประกอบการคัดเลือกพนักงานใหม่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งยังสามารถประเมินพนักงานปัจจุบันเพื่อปรับตำแหน่ง หรือพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานด้านต่างๆ


MRT (Manarom Resilience Psychotest) แบบทดสอบสมรรถนะด้านจิตใจ

แบบทดสอบ Resilience หรือ สมรรถนะทางด้านจิตใจ สามารถทดสอบพนักงานได้ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง เพื่อประเมินความสามารถในการจัดการอารมณ์และจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก รวมถึงความเครียดจากหน้าที่การงาน ก็จะสามารถยืดหยุ่น ปรับตัว ฟื้นฟูสภาพอารมณ์และจิตใจของตนเองจนผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและจัดการงานต่อไปได้ด้วยดีเช่นเดิม

 สมรรถนะทางจิตใจนี้ได้รับการยอมรับแพร่หลายว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติจำเป็นของผู้นำโดยเฉพาะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการยากที่จะเชื่อมั่นหรือทำนายอนาคตขององค์กรให้แน่ชัด การทำงานเต็มไปด้วยความตึงเครียดและต้องแข่งขันกันด้วยความเร็ว ทุกองค์กรอาจต้องพบเจอช่วงที่ยากลำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้นำมีสมรรถนะด้านจิตใจดีจะสามารถปรับตัวให้พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ คงความสามารถในการตัดสินใจที่ดีในยามวิกฤต มองความยากลำบากนั้นเป็นการเรียนรู้ ทำให้ผู้นำคนนั้นเติบโต พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นและยังแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้สมรรถนะทางจิตใจยังจำเป็นต่อตำแหน่งงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง และอาจต้องเผชิญความกดดันสูง อย่างเช่น นักบิน หรือคนขับรถโดยสารทางไกลที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารหลายร้อยคน


ข้อควรคำนึงในการใช้ผลการทดสอบ 

การทดสอบนี้เป็นการสรุปผลจากการประเมินตนเองของผู้รับการทดสอบ และเป็นการประเมินลักษณะของบุคคลในขณะที่ทำแบบทดสอบเท่านั้น ควรนำผลจากการสัมภาษณ์และการทดสอบด้านอื่นๆ มาร่วมประกอบในการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


MANAROM CORPORATE SERVICE โทรศัพท์ 02 725 9595, 02 032 9595 ต่อ 1260 , 1245

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด

sòng bạc tiền thật casino trực tuyến w88 cá cược bóng đá cá cược bóng đá trực tuyến cá cược bóng đá 88